خدمات
اصلاح کف دست و پا سگ کوچک: 55 هزار تومان سگ متوسط: 55 هزار تومان سگ بزرگ: 55 هزار تومان
اصلاح نواحی بهداشتی سگ کوچک: 55 هزار تومان سگ متوسط: 55 هزار تومان سگ بزرگ: 55 هزار تومان
کوتاهی ناخن سگ کوچک: 50 هزار تومان سگ متوسط: 50 هزار تومان سگ بزرگ: 50 هزار تومان
سوهان ناخن برقی سگ کوچک: 50 هزار تومان سگ متوسط: 50 هزار تومان سگ بزرگ: 50 هزار تومان
نظافت گوش ها سگ کوچک: 55 هزار تومان سگ متوسط: 55 هزار تومان سگ بزرگ: 55 هزار تومان
دی شدینگ سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 150 هزار تومان سگ بزرگ: 190 هزار تومان
برس کشیدن سگ کوچک: 55 هزار تومان سگ متوسط: 75 هزار تومان سگ بزرگ: 110 هزار تومان
استحمام و براشینگ سگ کوچک: 120 هزار تومان سگ متوسط: 160 هزار تومان سگ بزرگ: 270 هزار تومان
استحمام ضد انگل های پوستی / قارچ سگ کوچک: 130 هزار تومان سگ متوسط: 170 هزار تومان سگ بزرگ: 280 هزار تومان
آرایش دور چشم سگ کوچک: 50 هزار تومان سگ متوسط: 50 هزار تومان سگ بزرگ: 50 هزار تومان
آرایش دم سگ کوچک: 40 هزار تومان سگ متوسط: 40 هزار تومان سگ بزرگ: 40 هزار تومان
آرایش دور دست و پا سگ کوچک: 60 هزار تومان سگ متوسط: 80 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
گره زدایی سگ کوچک: 0 تومان سگ متوسط: 0 تومان سگ بزرگ: 0 تومان
تخلیه کیسه مقعدی سگ کوچک: 40 هزار تومان سگ متوسط: 40 هزار تومان سگ بزرگ: 40 هزار تومان
مسواک دندان ها سگ کوچک: 55 هزار تومان سگ متوسط: 55 هزار تومان سگ بزرگ: 55 هزار تومان
هیدروتراپی سگ کوچک: 250 هزار تومان سگ متوسط: 300 هزار تومان سگ بزرگ: 350 هزار تومان
بالم پنجه سگ کوچک: 10 هزار تومان سگ متوسط: 10 هزار تومان سگ بزرگ: 10 هزار تومان
پکیج ضد شوره درمجیک سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
مسواک اولتراسونیک سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان
آرایش عروسکی + استحمام سگ کوچک: 450 هزار تومان سگ متوسط: 510 هزار تومان سگ بزرگ: 650 هزار تومان
آرایش ساده + استحمام سگ کوچک: 370 هزار تومان سگ متوسط: 430 هزار تومان سگ بزرگ: 600 هزار تومان
شیو یکدست بدن + استحمام سگ کوچک: 340 هزار تومان سگ متوسط: 400 هزار تومان سگ بزرگ: 570 هزار تومان
شیو کل بدن نمدی + استحمام سگ کوچک: 370 هزار تومان سگ متوسط: 430 هزار تومان سگ بزرگ: 600 هزار تومان
شیو بدن نمدی + آرایش سر و صورت + استحمام سگ کوچک: 420 هزار تومان سگ متوسط: 480 هزار تومان سگ بزرگ: 650 هزار تومان
آرایش سر و صورت + استحمام سگ کوچک: 240 هزار تومان سگ متوسط: 290 هزار تومان سگ بزرگ: 410 هزار تومان
لایت تراپی سگ کوچک: 100 هزار تومان سگ متوسط: 100 هزار تومان سگ بزرگ: 100 هزار تومان

جستجو کنید.